ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

 • Υπ’ αριθμόν 6/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας
  Το δικαστήριο ανέβαλε τη συζήτηση της υπόθεσης, έπειτα από κατατεθείσα αγωγή των εναγόντων αναφορικά με τις συναλλαγές καταναλωτών στο πλαίσιο συμβάσεων δανείου  σε ελβετικό φράγκο με προδιατυπωμένους αλλά ασαφείς και αόριστους όρους.  Οι ενάγοντες μεταξύ άλλων, αρνήθηκαν οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με την Τράπεζα έχοντας ως γνώμονα ότι ουδέποτε ενημερώθησαν για τους όρους και την άμεση σύνδεση του επενδυτικού τους προϊόντος με την αγορά συναλλάγματος καθώς επίσης και της ραγδαίας μεταβολής της ισοτιμίας του ευρώ έπειτα από ισχυροποίηση του ελβετικού φράγκου. Συγκεκριμένα οι ενάγοντες αιτήθηκαν ,παριστάμενοι δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους,  Πολυνίκης Ράπτη, την υποχρέωση της εναγομένης να παραλείπει να μετατρέπει το όποιο προκύπτον χρεωστικό υπόλοιπο σε ευρώ με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του ελβετικού φράγκου την ημέρα της καταγγελίας, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης καθώς επίσης και την ακύρωση της συμβάσης στεγαστικού δανείου με την παράλληλη επιδίκαση και καταβολή του ποσού της  τάξεως των 5.000 ευρώ σε έκαστο εξ αυτών λόγω ηθικής βλάβης. Αναμένεται λοιπόν, η απόφαση του Δικαστηρίου εωσότου περατωθεί αμετακλήτως η δίκη επί της συλλογικής αγωγής για την οποία έχει εκδοθεί ήδη η με αριθμό 334/2016  οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία κάνει δεκτή την αγωγή των δανειοληπτών και κρίνει άκυρη την σύμβαση δανείου σε ελβετικό φράγκο.

  • Υπ’ αριθμόν 64/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας:
  Για την διόρθωση της εγγραφής ακινήτου ως ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ στο Κτηματολόγιο απαιτείται αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία εκδικάζεται με την διαδικασία της εκουσίας. Η διόρθωση της εγγραφής υπόκειται σε προθεσμία, η πάροδος της οποίας συνεπάγεται την περιέλευση του ακινήτου που έχει δηλωθεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Την αίτηση ασκεί ο δικαιούχος του ακινήτου ή όποιος έχει έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση θανάτου του αρχικά δικαιούχου του ακινήτου, την αίτηση νομιμοποιούνται να ασκήσουν οι κληρονόμοι του.
  Με την εν λόγω απόφαση γίνεται δεκτή η διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία και συγκεκριμένα της εσφαλμένης αναγραφής ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, καθώς οι δικαιούχοι- αιτούντες ως μοναδικοί εξ αδιαθέτου κληρονόμοι έχουν έννομο συμφέρον να ζητήσουν τη διόρθωση των στοιχείων αυτών. Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι ως ανωτέρω κληρονόμοι νομιμοποιούνται ενεργητικά του επικαλουμένου δικαιώματος της κληρονομικής διαδοχής και ως εκ τούτου θα πρέπει να αναγραφούν ως δικαιούχοι του ακινήτου με την παράλληλη διόρθωση των πρώτων ανακριβών εγγραφών του συγκεκριμένου ακινήτου στα βιβλία του Κτηματολογικού Γ ραφείου.


  • ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
  Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, όπως προβλέπεται στον Ν. 4469/2017, αποτελεί μια νέα εξωδικαστική κατά βάση συλλογική διαδικασία ρύθμισης και διευθέτησης των οφειλών επιχειρήσεων. Με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρυθμίζονται, κατόπιν συμφωνίας με την πλειοψηφία των πιστωτών, οι οφειλές νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια, καθώς και των φυσικών προσώπων που έχουν πτωχευτική ικανότητα (έμποροι). Οι οφειλές προς ρύθμισης θα πρέπει να έχουν γεννηθεί (δηλαδή να είναι ληξιπρόθεσμες) πριν την 31-12-2016 και θα πρέπει να ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ. Επειδή σκοπός του Νόμου είναι η διάσωση μόνο των βιώσιμων επιχειρήσεων, δηλ. εκείνων που έχουν την ικανότητα να διατηρηθούν στην αγορά που δραστηριοποιούνται, απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγής της επιχείρησης στην διαδικασία είναι να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα ή θετική θέση έστω σε μία κατά τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης. Σημειωτέων ότι υπάγονται όλες οι οφειλές της επιχείρησης είτε αφορούν οφειλές προς Τράπεζες, Δημόσιο ή προμηθευτές είτε μόνο προς το Δημόσιο.
  Με την υποβολή της αίτησης δηλώνονται όλα τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και δηλώνει ότι συναινεί στην άρση του τραπεζικού απορρήτου. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί προς τούτο από την Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η διαδικασία είναι πρωτοποριακή και καινοτόμα, αφού η όλη διαδικασία από την κατάθεση της αίτησης, τις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές μέχρι την κατάρτιση της συμφωνίας γίνεται ηλεκτρονικά με αυστηρές προθεσμίες, ελεγχόμενη από τον συντονιστή, ο οποίος είναι Διαμεσολαβητής εγγεγραμμένος στο μητρώο Διαμεσολαβητών του ΥΔΔΑΔ που διορίζεται με την υποβολή της αίτησης και πληροί όλα τα εχέγγυα αμεροληψίας και φερεγγυότητας.
  Η σύμβαση αναδιάρθρωσης των οφειλών, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία είναι δεσμευτική ακόμη και για τους πιστωτές που δεν συναίνεσαν στο σχέδιο αποπληρωμής. Για τον ορισμό καταβολών δε, πέραν του περιορισμού των 120 δόσεων προς το Δημόσιο και του περιορισμού των 50 ευρώ ως ελάχιστη δόση, εκτιμάται η ικανότητα αποπληρωμής (ability to pay) της επιχείρησης λαμβανομένων υπόψη όλων των υφιστάμενων οικονομικών στοιχείων  αλλά και των υποχρεώσεων της επιχείρησης την επόμενη τριετία. Εφόσον δεν χειροτερεύει η θέση των πιστωτών, δηλαδή το συνολικό ποσό των καταβολών θα πρέπει να ισούται με την εμπορική αξία των ακινήτων, είναι δυνατή η διαγραφή μέρους της οφειλής (τόκων και κεφαλαίου).
  Με την υποβολή της αίτησης αναστέλλονται αυτοδίκαια τα καταδιωκτικά μέτρα εις βάρος της περιουσίας του οφειλέτη και επίσης χορηγείται φορολογική ενημερότητα στον οφειλέτη/οφειλέτιδα επιχείρηση.
  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την υποβολή της αίτησης, αφού υπάρχει δικαίωμα υποβολής μόνο μία φορά! Για’ αυτό θα πρέπει να υπάρχει καθοδήγηση από δικηγόρο ή κάποιον καταρτισμένο στην διαδικασία, κατά την υποβολή της αίτησης.
  Απευθυνθείτε στο Δικηγορικό Γραφείο της Πολυνίκης Ράπτη, η οποία είναι πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια του ΥΔΔΑΔ με εκπαίδευση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης οφειλών.

  • 68/2017 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΑΔΗΛΩΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
  Δεκτή έγινε η αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής από το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων για την αναστολή εκτέλεσης είσπραξης προστίμου για αδήλωτη εργασία. Με την υπ΄αριθμ.68/2017 έγινε μερικώς δεκτή η αίτηση και ανεστάλη η είσπραξη προστίμου για το ποσό 8.700,49 ευρώ από το συνολικό επιβαλλόμενο από το ΠΕΚΑ Ηπείρου-Κέρκυρας του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) ποσό των 9.700,49 ΕΥΡΩ.  Σημειωτέον ότι έχει ήδη κριθεί αντισυνταγματική από πρωτοβάθμιο Δικαστήριο η Υπουργική Απόφαση Φ11321/11115/802/2-6-2014 με την οποία καθορίζεται το ύψος το προστίμου για αδήλωτη εργασία από 9.197,10€ έως 10.550,54€, ανάλογα με την ηλικία και την ειδικότητα του εργαζομένου. Την υπόθεση χειρίστηκε η Δικηγόρος Πολυνίκη Ράπτη.

  • Τι ισχύει για τις συντάξεις αγροτών που εξακολουθούν να απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες;
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010, οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος Φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία υπόκεινται σε περιορισμό ή αναστολή των συντάξεών τους. Από τη παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου ρητά ορίζεται ότι οι προαναφερόμενοι περιορισμοί δεν εφαρμόζονται στους συνταξιούχους του ΟΓΑ.
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016, στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων, ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.
  Με το άρθρο 99 του ν. 4387/2016, για τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, όπως αυτές διαμορφώνονται από την ημερομηνία εφαρμογής του ν.4387/2016, προβλέπεται μεταβατικό καθεστώς υπολογισμού της σύνταξης και σταδιακή εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 7,8,27 και 28 του ν. 4387/2016 για τη χορήγηση εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης. Ειδικότερα, για αιτήσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ που υποβάλλονται εντός του 2017, το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο επιμέρους ποσών: α) κατά ποσοστό 93,80% από το ποσό που προκύπτει με βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι του ισχύ του νόμου 4387/2016, με την επιφύλαξη του άρθρου 40 και β) κατά ποσοστό 6,20% από το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.
  Τα ανωτέρω ποσοστά μεταβάλλονται (αυξομειώνονται) τα επόμενα χρόνια, ώστε καταληκτικά από 1-1-2031 και εφεξής να χορηγείται μόνο εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ν. 4387/2016.
  Με βάση το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, στις περιπτώσεις συνταξιούχων του πρώην ΟΓΑ από 1-1-2017 και μετά, που συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στο Ε.Φ.Κ.Α., βάσει των σχετικών διατάξεων υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και δεδομένης της ως άνω μεταβατικής προσαρμογής του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ στο νέο καθεστώς συντάξεων (εθνική και ανταποδοτική σύνταξη), οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016, για την απασχόληση συνταξιούχων έχουν εφαρμογή για όσους συνταξιοδοτούνται από 1-1-2025, καθώς από το έτος αυτό και μετά η συμμετοχή εθνικής και
  ανταποδοτικής σύνταξης στο συνολικό ποσό της σύνταξης προσεγγίζει και εν συνεχεία υπερβαίνει το 60%, το ποσοστό δηλαδή περικοπής της σύνταξης που ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4387/2016.

  • ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ:
  Καθώς καταργήθηκε η εκχώρηση των ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο, οι εκμισθωτές που δεν έχουν εισπράξει τα μισθώματα για το φορολογικό έτος 2016 θα πρέπει προκειμένου να αποφύγουν τη φορολόγηση για ποσά που δεν έχουν εισπράξει, να δηλώσουν τα ανείσπρακτα εισοδήματα κατά την υποβολή φορολογικής δήλωσης, αφού πρώτα έχουν υποβάλλει αγωγή απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων ή αίτηση διαταγής απόδοσης μισθίου και πληρωμής οφειλομένων μισθωμάτων και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ή διαταγή. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152) προστέθηκε στο άρθρο 39 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) νέα παράγραφος 4, η οποία ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2015 και μετά και σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι, τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., πριν από την υποβολή της δήλωσης, ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες), κατά το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α'74), των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης.
   Τα ανείσπρακτα εισοδήματα θα δηλώνονται στο έντυπο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» Ε2 και θα μεταφέρονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (ΠΟΛ.1020/2016).
  Η προθεσμία ισχύει μέχρι την 30-06-2017.

  • ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ:
  Δεκάδες χιλιάδες (περίπου 70.000) είναι οι δανειολήπτες που κυρίως κατά την περίοδο 2006-2008 έλαβαν δάνεια σε ελβετικό φράγκο και οι οποίοι πλέον είναι αντιμέτωποι με τις επιβαρύνσεις που έφερε η αλλαγή της ισοτιμίας. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτό των δανείων είναι όχι μόνο η μεταβολή του επιτοκίου δανεισμού αλλά η μεταβολή του κεφαλαίου που καλείται να επιστρέψει ο δανειολήπτης. Είναι ένα άγνωστο κεφάλαιο, το ύψος του οποίου διαμορφώνεται από μη προβλέψιμους τελικά για τον ίδιο παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να ανατρέπουν οποιαδήποτε αναλογία μεταξύ παροχής και αντιπαροχής και να καθιστούν ανυπέρβλητο το πραγματικό κόστος του δανείου. Καθώς δεν έχει υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια σε συνάλλαγμα, οι δανειολήπτες έχουν καταφύγει στη δικαστική οδό με αγωγές και ζητούν την μετατροπή του ποσού του δανείου σε ευρώ με βάση την ισοτιμία που ίσχυε κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης του δανείου. Η αγωγή στηρίζεται στην έλλειψη ενημέρωσης των δανειοληπτών για τον τρόπο λειτουργίας των δανείων σε συνάλλαγμα, στους άκυρους όρους της δανειακής σύμβασης και την μεταβολή των συνθηκών που δημιουργήθηκαν και οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν. Επιπλέον η αγωγή βασίζεται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη σύμβαση (σε ελβετικό φράγκο) δεν αποτελεί τη συνήθη σύμβαση δανείου αλλά εμπεριέχει και σύμβαση επενδυτικού χαρακτήρα.
  Οι  αποφάσεις των Δικαστηρίων  στην πλειονότητα είναι θετικές, καθώς τόσο στον πρώτο βαθμό όσο και στο Εφετείο, έχουν εκδοθεί αποφάσεις που κάνουν δεκτές τις κρινόμενες αγωγές και μετατρέπουν την οφειλή σε ευρώ με βάση την αρχική ισοτιμία. Μάλιστα έχει εκδοθεί και η υπ΄αριθμ.334/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία κάνει δεκτή τη συλλογική αγωγή που ασκήθηκε από σωματείο των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο και ακύρωσε εξ ολοκλήρου τις συμβάσεις σε ελβετικό φράγκο, λόγω των καταχρηστικών όρων που περιέχουν. Στον αντίποδα υπάρχουν αρκετές αποφάσεις που απορρίπτουν τις εν λόγω αγωγές με το σκεπτικό ότι οι όροι της σύμβασης πληρούν τους κανόνες διαφάνειας που υπαγορεύονται από το εθνικό αλλά και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Όπως όλα δείχνουν το κύρος των συμβάσεων και των όρων αυτών θα κριθεί από τον Άρειο Πάγο, το οποίο θα αποφασίσει για την φύση των συμβάσεων σε ελβετικά φράγκα και τους όρους αυτών ως καταχρηστικούς ή μη.

 • ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Μέσω διάφορων νόμων αλλά και μέσω των συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχουν θεσπιστεί διατάξεις που διευκολύνουν τους εργαζόμενους γονείς προς ενίσχυση του συνταγματικά προστατευόμενου θεσμού της οικογένειας και της μητρότητας. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι άδειες των γονέων από την εργασία, προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε οικογενειακές υποχρεώσεις, όταν αυτές κρίνονται σημαντικές.
Άδεια κυοφορίας και λοχείας: Με τον Ν.1302/1982, με τον οποίο επικυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 103/1952 για την προστασία της μητρότητας, ορίστηκε ότι κάθε εργαζόμενη γυναίκα σε οποιαδήποτε επιχείρηση δικαιούται να λάβει άδεια μητρότητας με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού που να βεβαιώνει την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Η διάρκεια αυτή ορίστηκε να είναι 12 εβδομάδων και ένα μέρος αυτής πρέπει να χορηγείται μετά τον τοκετό. Με τον ίδιο νόμο ορίστηκε ότι κατά την ως άνω άδεια μητρότητας η εργαζόμενη μητέρα δικαιούται χρηματικών παροχών και ιατρικών υπηρεσιών. Στην συνέχεια, με την υπογραφή της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αυξήθηκε σταδιακά η διάρκεια της άδειας, η οποία τελικά με την υπογραφή της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2000-2001 ορίστηκε σε 17 εβδομάδες, εκ των οποίων οι 8 χορηγούνται πριν τον τοκετό (άδεια κυοφορίας) και οι 9 μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). Κατά τη νομολογία των δικαστηρίων δε, κρίθηκε ότι το γεγονός της κυοφορίας και της λοχείας θεωρείται ως ανυπαίτιο κώλυμα και έτσι εφαρμόζονται οι διατάξεις  657 και 658 του Αστικού Κώδικα, με βάση τα οποία ο μεν εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει στην γυναίκα που απουσιάζει από την εργασία της λόγω κυοφορίας τις τελευταίες 8 εβδομάδες πριν τον τοκετό αποδοχές ασθενείας, ίσες με 13 μεν ημερομίσθια, αν η εργαζομένη δεν έχει συμπληρώσει έτος εργασίας στην επιχείρηση, ενός δε μηνός, αν έχει συμπληρώσει έτος εργασίας και παράλληλα ο μεν ασφαλιστικός της οργανισμός κύριας ασφάλισης π.χ. το ΙΚΑ, χορηγεί στις εργαζόμενες αυτές επίδομα μητρότητας και λοχείας αν έχουν συγκεντρώσει τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Παροχών Ασθενείας του ΙΚΑ (π.χ. 200 ημέρες τουλάχιστον στην ασφάλιση είτε του ΙΚΑ είτε άλλων φορέων ασφάλισης μισθωτών, κατά τα δύο τελευταία έτη τα προηγούμενα της πιθανής ημερομηνίας του τοκετού της). Ο δε ΟΑΕΔ χορηγεί στις εργαζόμενες αυτές, αφού λάβουν το επίδομα μητρότητας του ΙΚΑ, ειδική παροχή συμπληρωματική μητρότητας του Ν. 549/1977 (άρθρα 4 και 5) που είναι ίση με τη διαφορά που προκύπτει αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε το ΙΚΑ για το ίδιο χρονικό διάστημα των 4 μηνών.
Άδεια θηλασμού: Με το άρθρο 5 του Ν. 1302/1982 ορίσθηκε ότι «Εφόσον η γυναίκα θηλάζει το παιδί της έχει το δικαίωμα να διακόπτει για τον σκοπό αυτόν την εργασία της για ένα ή περισσότερα χρονικά διαστήματα». Εφαρμόζοντας τη διάταξη αυτή του Ν. 1302/1982 η εθνική μας νομοθεσία κυρώνοντας με το άρθρο 7 του Ν.3144/2003 τις διατάξεις του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, και όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις νεότερες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2004-2005 και τελικά με το άρθρο 2 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 2014, όρισε ότι οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας τους, να προσέρχονται αργότερα ή να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα από την εργασία τους.
Άδεια για ασθένεια εξαρτημένων μελών: Σε περίπτωση ασθένειας εξαρτημένων παιδιών, ο εργαζόμενος γονεύς δικαιούται άδειας 12 ημερών ετησίως, εφόσον έχει τρία τέκνα και πάνω, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.1483/84. Η διάταξη ισχύει και για τους μερικώς απασχολούμενους.
Άδειες σχολικής παρακολούθησης τέκνων: Οι γονείς που έχουν τέκνα στο νηπιαγωγείο και μέχρι την συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας τους δικαιούνται ετησίως άδεια με αποδοχές μέχρι 4 ημέρες  για κάθε τέκνο. Οι γονείς που εργάζονται σε ίδιο ή διαφορετικό εργοδότη δικαιούνται την άδεια αυτή κατ΄επιλογή τους ο ένας από τους δύο με δήλωση στον ή στους εργοδότες τους. Η χορήγησή της προϋποθέτει αποχρώντα λόγο προσωπικής επαφής του γονέα με το σχολείο.
Άδεια μονογονεϊκών οικογενειών: Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο/η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών.
Άδεια φροντίδας παιδιού που πάσχει από νόσημα που απαιτεί αιμοκάθαρση: Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών που πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια 10 εργασίμων ημερών ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2004-2005. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
Άδεια γάμου και γέννησης τέκνου:  Στην περίπτωση γάμου των εργαζομένων (Θρησκευτικού ή Πολιτικού) σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. χορηγείται άδεια με αποδοχές ίση με 6 μεν ημέρες αν ο/η εργαζόμενος/νη απασχολείται με 6ήμερο ή με 5 ημέρες αν ο/η εργαζόμενος/νη απασχολείται με 5θήμερο. Η άδεια γάμου χορηγείται για τις ανάγκες του γάμου, αμέσως πριν ή μετά τη τέλεση του γάμου και δεν δικαιολογείται η χορήγησή της στην περίοδο χορήγησης της κανονικής άδειας των εργαζομένων. Σε περίπτωση γέννησης τέκνου χορηγείται στον πατέρα άδεια με αποδοχές 2 ημερών.

 • Υπ’ αριθμ. 25/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας:
Με την εν λόγω απόφαση γίνεται δεκτή αγωγή κατά ΝΠΔΔ για οφειλή με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Οι διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού εφαρμόζονται και για αξιώσεις κατά του Δημοσίου. Κρίθηκε δε νόμιμο και το αίτημα να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, καθώς από το άρθρο 20 §1 του Συντάγματος και 6 §1 της ΕΣΔΑ περιλαμβάνεται, εκτός από την οριστική και προσωρινή δικαστική προστασία και η αναγκαστική εκτέλεση, ως ισότιμη μορφή δικαστικής προστασίας και ως αναγκαία και αυτοτελής δικονομική προέκταση του ουσιαστικού δικαιώματος και όχι αποκλειστικά ως προέκταση κάποιας διαγνωστικής διαδικασίας. Συνεπώς επιτρέπεται αναγκαστική εκτέλεση και κατά του Δημοσίου και των λοιπών ΝΠΔΔ, στα οποία έχουν επεκταθεί τα προνόμια αυτού, για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων που πηγάζουν από κάθε αιτία, βάσει των εκτελεστών τίτλων που αναφέρονται στον ΚΠολΔ. Την υπόθεση χειρίστηκε η Δικηγόρος Πολυνίκη Ράπτη.

 • Υπ’ αριθμ. 184/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας:  
Με την εν λόγω απόφαση γίνεται δεκτός ο συμψηφισμός μισθωμάτων με τη ζημία του εκμισθωτή λόγω πραγματικού ελαττώματος του μισθίου και της εξαιτίας τούτου καταστροφής του εμπορεύματος του μισθωτή. Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση θετική και αποθετική, καθώς και κάθε περαιτέρω ζημία που προκλήθηκε λόγω της μη εκτέλεσης της μισθωτικής σύμβασης. Την υπόθεση χειρίστηκε η Δικηγόρος Πολυνίκη Ράπτη.                                                                                                                                           
 • Υπ’ αριθμ. 8/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας:
Με την εν λόγω απόφαση κρίθηκε ότι απαραίτητο στοιχείο για την πληρότητα της αγωγής διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας είναι η αναγραφή της αξίας του ακινήτου που μεταβιβάστηκε κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής (και όχι κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου). Ως εκ τούτου απορρίπτεται η αγωγή της ενάγουσας Τράπεζας κατόπιν άμυνας του εναγομένου με προτάσεις και την προβολή του σχετικού ισχυρισμού. Τον εναγόμενο εκπροσώπησε η δικηγόρος Πολυνίκη Ράπτη.

 • Υπ΄αριθμ.333/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας. 
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας δικαίωσε συμπολίτες μας που προσέφυγαν ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου για τις αυθαίρετες τραπεζικές χρεώσεις. Συγκεκριμένα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας έκανε δεκτή ανακοπή ιδιωτών κατά διαταγής πληρωμής Τράπεζας, με το σκεπτικό ότι στο συνολικό ποσό της οφειλής είχαν προστεθεί παράνομες χρεώσεις εξόδων χειρισμών του φακέλου, οι οποίοι χρεώνονται ετησίως στο λογαριασμό και ανατοκίζονται, καθώς επίσης και παράνομοι υπολογισμοί επιτοκίων με βάση έτος 360 αντί 365 ημερών και ανατοκισμοί αυτών. Με την εν λόγω απόφαση τίθεται φρένο στις παράνομες και ανεξέλεγκτες χρεώσεις των Τραπεζών εις βάρος των δανειοληπτών. Την υπόθεση χειρίστηκε η Δικηγόρος Πολυνίκη Ράπτη.

 • Υπ’ αριθμ.46/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Άρτας
Με την εν λόγω απόφαση έγινε δεκτή η αίτηση υπαγωγής ιδιώτη στη διαδικασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών με την πλήρη απαλλαγή του οφειλέτη του χρέους προς την Τράπεζα, λόγω ανεργίας και έλλειψης περιουσιακών στοιχείων. Ενώ ορίστηκε και επαναληπτική συζήτηση, ως απαιτεί ο Νόμος για τον προσδιορισμό μηδενικών καταβολών, για την εξέταση τυχόν αλλαγής στα οικονομικά δεδομένα του αιτούντος. Ο ιδιώτης είναι παντρεμένος με δύο ανήλικα τέκνα και η εν λόγω απόφαση δίνει ανάσα στα οικονομικά της  οικογένειάς του. Την υπόθεση χειρίστηκε η Δικηγόρος Πολυνίκη Ράπτη.

 • Υπ΄αριθμ.362/2013 απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων.
Με την εν λόγω απόφαση, το Μονομελές Εφετείο Ιωαννίνων έκανε δεκτό τον ισχυρισμό ότι αποτελεί σπουδαίο λόγο της πρόωρης καταγγελίας της μίσθωσης η οικονομική κρίση. Συγκεκριμένα, από την επεξεργασία των στοιχείων που προσκομίστηκαν, αποδείχθηκε ότι λόγω της οικονομικής κρίσης και της μεταβολής των οικονομικών δεδομένων της μισθώτριας, ήταν αδύνατη η συνέχιση της μίσθωσης και, έτσι, η καταγγελία της σύμβασης μισθώσεως ήταν νόμιμη και δικαιολογούνταν, με αποτέλεσμα η μισθώτρια να μην οφείλει να καταβάλλει αποζημίωση για την πρόωρη λύση της μίσθωσης. Σημειώνεται ότι στις επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις η καταγγελία της μίσθωσης πρέπει να γίνεται τρεις μήνες πριν την παράδοση του μισθίου και πρέπει να συνοδεύεται με την καταβολή ενός μισθώματος ως αποζημίωση. Όταν υπάρχει όμως σπουδαίος λόγος για την πρόωρη καταγγελία, όπως εν προκειμένω, ο μισθωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης και την υποχρέωση της τρίμηνης παραμονής στο μίσθιο από την καταγγελία. Την υπόθεση χειρίστηκε η Δικηγόρος Πολυνίκη Ράπτη.

 • Υπ’  αριθμ.70/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας 
Με την εν λόγω απόφαση έγινε δεκτή η αίτηση υπαγωγής ιδιώτη στη διαδικασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, με την πλήρη απαλλαγή του οφειλέτη για το χρέος του προς την Τράπεζα, λόγω ανεργίας και έλλειψης περιουσιακών στοιχείων. Ενώ ορίστηκε και επαναληπτική συζήτηση, ως απαιτεί ο Νόμος για τον προσδιορισμό μηδενικών καταβολών, για την εξέταση τυχόν αλλαγής στα οικονομικά δεδομένα της αιτούσας. Την υπόθεση χειρίστηκε η Δικηγόρος Πολυνίκη Ράπτη.

 • Οι αλλαγές που φέρνει το τρίτο μνημόνιο στο Νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
Η ψήφιση του τρίτου μνημονίου έφερε σημαντικές τροποποιήσεις στο Νόμο 3869/2010 που ρυθμίζει τις οφειλές των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Οι σημαντικότερες εξ αυτών εντοπίζονται στα εξής σημεία:

 • Οι οφειλέτες δύνανται πλέον να ρυθμίζουν και τις οφειλές τους προς το Δημόσιο με τις υπόλοιπες οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες.
 • Υπό προϋποθέσεις, οφειλές μέχρι 20.000 ευρώ μπορούν να διαγραφούν. Αυτό προϋποθέτει ότι ο οφειλέτης δεν διαθέτει καθόλου ακίνητη περιουσία, ούτε έχει προβεί σε μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας της τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης, ότι τα εισοδήματά του κατά το τελευταίο έτος είναι μηδενικά, ότι τα περιουσιακά του στοιχεία (π.χ. καταθέσεις) δεν υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ, το σύνολο των οφειλών του δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, ότι οι οφειλές του δεν προέρχονται από πρόστιμα, διατροφές κ.ά.
 • Καθώς τα Ειρηνοδικεία της Αττικής, της Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων μεγάλων πόλεων έχουν δεχθεί χιλιάδες αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, με αποτέλεσμα να ορίζονται δικάσιμοι για τη συζήτησή τους ακόμη και το 2029, εισάγεται διάταξη με την οποία, στις περιπτώσεις που έχει οριστεί δικάσιμος μετά το 2020, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη ορίζεται νέα σύντομη δικάσιμος, ενώ για τις αιτήσεις που έχει οριστεί δικάσιμος μετά την τριετία, ορίζεται νέα δικάσιμος αυτεπάγγελτα.
 • Όσων εκκρεμούν οι αιτήσεις με ορίζοντα μέχρι το 2031, υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν εντός εξαμήνου τα στοιχεία του φακέλου.
 • Με υπουργική απόφαση, θα επανακαθοριστούν τα κριτήρια για την προστασία της κύριας κατοικίας, καθώς και τα όρια αφορολογήτου πρώτης κατοικίας. 
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι διακρατικές συναλλαγές ιδιωτών και νομικών προσώπων (πχ. Εταιρειών) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησαν στην ανάγκη θέσπισης της Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής, την οποία έχουν υιοθετήσει όλα τα κράτη της Ε.Ε. πλην της Δανίας. Οι δυσκολίες που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα του δικαίου που ισχύει σε κάθε κράτος μέλος για την είσπραξη οφειλής από πολίτη, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου αλλά ακόμη και δημοσίου δικαίου που διαμένει ή εδρεύει σε άλλο κράτος, το υψηλό κόστος αλλά και οι χρονοβόρες διαδικασίες ενώπιον των Δικαστηρίων, οδήγησαν στην θέσπιση του νόμου για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής. Έτσι, όταν σε μια συναλλαγή ο ένας αντισυμβαλλόμενος έχει έδρα ή κατοικία σε άλλο κράτος της Ε.Ε. και προκύψουν προβλήματα από την εκτέλεση της σύμβασης και εν τέλει οφειλή, ο δανειστής μπορεί να απαιτήσει την καταβολή μέσω της έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Η ΕΔΠ εκδίδεται συνηθέστερα ή στον τόπο κατοικίας (ή έδρας) του καθ’ ου ή στον τόπο υπογραφής ή εκτέλεσης της σύμβασης. Σε ειδικά προδιατυπωμένες φόρμες συμπληρώνεται με ακρίβεια το ποσό της οφειλής, η αιτία της οφειλής, τα στοιχεία του αιτούντα και τα στοιχεία του καθ’ ου. Μαζί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα, η αίτηση αποστέλλεται στο αρμόδιο Δικαστήριο του κράτους-μέλους, το οποίο αποφαίνεται για την έκδοση ή όχι της Διαταγής Πληρωμής σε πολύ σύντομο χρονικό Διάστημα. Για την επίδοση και την εκτέλεση της ΕΔΠ εφαρμόζονται οι κανόνες δικαίου που ισχύουν στο κράτος-μέλος που θα γίνει η επίδοση ή η εκτέλεση της ΕΔΠ.  Εν γένει, η ΕΔΠ είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όσους δραστηριοποιούνται εκτός συνόρων, αφού από τον τόπο της κατοικίας τους μπορούν να απαιτήσουν την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Δικηγορικό Γραφείο της Πολυνίκης Ράπτη, η οποία διαθέτει εμπειρία στην έκδοση της Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής.

 • ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ
Ένα σημαντικό όπλο για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και την είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων, η κατάσχεση εις χείρας τρίτου, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Η αμεσότητα και το χαμηλό κόστος σε σχέση με την κατάσχεση ακινήτου, καθιστούν την διαδικασία όλο και πιο προσφιλή. Έτσι, όταν ο οφειλέτης έχει απαίτηση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, ο έχων εις βάρος του οφειλέτη εκτελεστό τίτλο, μπορεί να στραφεί κατά του τρίτου που κατέχει κινητό ή χρηματική απαίτηση. Συνήθως η κατάσχεση εις χείρας τρίτου στρέφεται κατά των τραπεζικών ιδρυμάτων, στα οποία ο οφειλέτης μπορεί να διαθέτει αποταμιευτικό λογαριασμό. Από την επίδοση του κατασχετηρίου, το οποίο πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια την απαίτηση και τον εκτελεστό τίτλο στον οποίο βασίζεται, η Τράπεζα έχει προθεσμία 8 ημέρες για να κάνει δήλωση στο Ειρηνοδικείο (των Αθηνών, όπου έχει συνήθως την έδρα της ή στο Ειρηνοδικείο του υποκαταστήματος) θετική η αρνητική, δηλαδή αν υπάρχει διαθέσιμο  χρηματικό υπόλοιπο στο λογαριασμό του οφειλέτη. Αν η δήλωση είναι θετική, η Τράπεζα υποχρεούται εντός 8 ημερών να αποδώσει στον κατασχόντα το δεσμευμένο ποσό της κατάσχεσης. Σε κάθε περίπτωση, η τράπεζα υποχρεούται να μην αποδώσει το ποσό της κατάσχεσης στον οφειλέτη, αλλά στο δανειστή. Η κατάσχεση ενεργεί και μελλοντικά, εφόσον αναγράφεται ρητά στο κατασχετήριο, και άρα η τράπεζα οφείλει να δεσμεύει το ποσό που κατατίθεται στο λογαριασμό και να το αποδίδει στο δανειστή που επέβαλε την κατάσχεση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το Δικηγορικό Γραφείο της Πολυνίκης Ράπτη. • Υπ’ αριθμ. 25/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας:
Με την εν λόγω απόφαση γίνεται δεκτή αγωγή κατά ΝΠΔΔ για οφειλή με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Οι διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού εφαρμόζονται και για αξιώσεις κατά του Δημοσίου. Κρίθηκε δε νόμιμο και το αίτημα να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, καθώς από το άρθρο 20 §1 του Συντάγματος και 6 §1 της ΕΣΔΑ περιλαμβάνεται, εκτός από την οριστική και προσωρινή δικαστική προστασία και η αναγκαστική εκτέλεση, ως ισότιμη μορφή δικαστικής προστασίας και ως αναγκαία και αυτοτελής δικονομική προέκταση του ουσιαστικού δικαιώματος και όχι αποκλειστικά ως προέκταση κάποιας διαγνωστικής διαδικασίας. Συνεπώς επιτρέπεται αναγκαστική εκτέλεση και κατά του Δημοσίου και των λοιπών ΝΠΔΔ, στα οποία έχουν επεκταθεί τα προνόμια αυτού, για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων που πηγάζουν από κάθε αιτία, βάσει των εκτελεστών τίτλων που αναφέρονται στον ΚΠολΔ. Την υπόθεση χειρίστηκε η Δικηγόρος Πολυνίκη Ράπτη.

 • Υπ’ αριθμ. 184/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας:  
Με την εν λόγω απόφαση γίνεται δεκτός ο συμψηφισμός μισθωμάτων με τη ζημία του εκμισθωτή λόγω πραγματικού ελαττώματος του μισθίου και της εξαιτίας τούτου καταστροφής του εμπορεύματος του μισθωτή. Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση θετική και αποθετική, καθώς και κάθε περαιτέρω ζημία που προκλήθηκε λόγω της μη εκτέλεσης της μισθωτικής σύμβασης. Την υπόθεση χειρίστηκε η Δικηγόρος Πολυνίκη Ράπτη.                                                                                                                                           
 • Υπ’ αριθμ. 8/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας:
Με την εν λόγω απόφαση κρίθηκε ότι απαραίτητο στοιχείο για την πληρότητα της αγωγής διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας είναι η αναγραφή της αξίας του ακινήτου που μεταβιβάστηκε κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής (και όχι κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου). Ως εκ τούτου απορρίπτεται η αγωγή της ενάγουσας Τράπεζας κατόπιν άμυνας του εναγομένου με προτάσεις και την προβολή του σχετικού ισχυρισμού. Τον εναγόμενο εκπροσώπησε η δικηγόρος Πολυνίκη Ράπτη.
Δικηγορικό Γραφείο
Πολυνίκης Ράπτη

Τηλ: 26821 01087, 6978 811 163
Fax: 26821 01087